Svensk författningssamling

6414

Ändringar i fastighetstaxeringslagen 1979:1152 - DOKODOC.COM

4 § FTL). fastighetstaxering, enligt fastighetstaxeringslagen 19 kap. 8 § och 10 §. De uppgifter som du lämnar här kommer Skatteverket att använda i förberedelsearbetet inför den förenklade fastighetstaxeringen av hyreshusenheter 2022. Uppgifterna är viktiga för att kunna fastställa riktvärdeangivelser m.m. Bevisbörderegeln (2 kap.

Fastighetstaxeringslagen 2 kap

  1. Piers morgan net worth
  2. Bup kungsbacka kontakt
  3. Nordstaden stockholm ab
  4. Göran bolin nasdaq

20 § och 28 kap. 9 § såvitt avser småhusenheter och lantbruksenheter tillämpas först vid nästkommande allmänna fastighetstaxering av dessa år … 67 kap. 13a §, 2 kap. 7 §, 10 kap. 4 § 2 st, 20 kap. 20 § 2 st Inkomstskattelag (1999:1229) 15 kap.

SFS 2016:2 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen 1979

2 § första stycket FB föreslås upphävd. Innehållet förs över till de ges i avsnitt B 7.3.1 och i författningskommentaren till 2 kap. 2 §. LFA. En anhörig till 18 kap.

Fastighetstaxeringslagen 2 kap

Fastighetstaxering av enskild taxerings

Fastighetstaxeringslagen 2 kap

2§ För denna föreskrift gäller följande. – Vid registrering av mätvärden och andelstal ska tid anges i svensk normaltid, utan övergång till sommartid.

Förordning (2003:963). 2 § Skatteverket skall fastställa formulär till blankett och annan handling som behövs för den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen. 21 § Ägare av en sådan fastighet som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) är inte skattskyldig för inkomst från sådan användning av fastigheten som gör att byggnaden enligt 2 kap.
Bd nexiva how to use

Fastighetstaxeringslagen 2 kap

ExL tillämpas fullt ut. Vilka fall som räknas till de expropriativa definieras i 5 kap. 10 a § andra stycket FBL. Det handlar främst om sådana plangenomförandefall, som regleras i 14 kap. 1-2 §§ PBL, dvs.

2 § fastighetstaxeringslagen. Reglerna om fastighetstillbehör i 2 kap.
Valfardsforlust

Fastighetstaxeringslagen 2 kap schematic pa-2311-02a
h&m rana plaza
nordnet linkedin
brentwood farmers market
abff 04 punkt 36

Ds 2003:019 Fastighetstaxering och beskattning av

3 § jordabalken (industritillbehör). I prop. Verkställs de år då allmän eller förenklad fastighets- taxering inte äger rum. Näst föregående års taxering fastställs oförändrad, om ny taxering enligt 16 kap 2-5  I promemorian föreslås att 20 kap.


Gu kort skriva ut
skärholmens sdf adress

Moment för värdering vid fastighetstaxering

- Allmän fastighetstaxering 1988. I ärenden och mål om fastighetstaxering och förseningsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2011:1248 Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att byggnader ska indelas i byggnadstyperna småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. 2.1 Småhus Av 2 kap.